ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε την 15/1/2020 το Π.Δ. 7/2020 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 6) με το οποίο: Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν......